Voedingssupplementen, het Pure van Nature

Contact
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
van Home of Health B.V.

Versie januari 2019

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Deventer onder nummer:

Definities

HoH: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Home of Health B.V., statutair gevestigd te Deventer(gemeente Deventer), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer ;
Wederpartij: Iedere partij die met H0H in een (pre)contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Artikel 1. Algemeen

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, huidige en toekomstige overeenkomst tussen H0H en een Wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk in de tussen partijen gesloten overeenkomst is afgeweken.
2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met H0H, voor de uitvoering waarvan door H0H derden dienen te worden betrokken.
3 Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze voorwaarden geldt de inhoud van de overeenkomst.
4 Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de voorwaarden) tussen partijen kunnen slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. H0H en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8 Indien H0H niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat H0H in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
9 Iedere partij zal zijn eigen kosten dragen die gemaakt worden bij de onderhandelingen en voorbereidingen die leiden tot de overeenkomst.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van H0H zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 H0H heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort na de aanvaarding ervan te herroepen.
3 H0H is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.
4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is H0H daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij H0H schriftelijk anders aangeeft.
6 Een aanvaarding door Wederpartij van een aanbod van H0H, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Wederpartij (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van H0H), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van Wederpartij en /of de uitsluiting van de voorwaarden van H0H inhoudt. Artikel 19 van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. Het bepaalde in het volgende lid is onverminderd van toepassing.
7 De algemene (inkoop-)voorwaarden van Wederpartij worden door H0H uitdrukkelijk van de hand gewezen.
8 Een samengestelde prijsopgave verplicht H0H niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
9Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de prijzen als vermeld in de laatste prijslijst.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1 De overeenkomst tussen H0H en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2 Vermelde en / of overeengekomen levertijden gelden bij benadering en nimmer als fatale termijn.
3 Wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij H0H, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft. De redelijke termijn bedraagt in ieder geval twee (2) maanden.
4 Wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan Wederpartij is toe te rekenen.
5 Indien H0H gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan H0H ter beschikking heeft gesteld.
6 Levering geschiedt af bedrijf van H0H. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
7 Indien producten door overmacht of door verzuim van de Wederpartij in de nakoming van haar afnameplicht niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, of indien Wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is H0H gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij en betaling te verlangen zonder dat de Wederpartij een recht op opschorting van betaling toekomt.
8 Indien de Wederpartij haar afnameplicht verzuimt na te komen is H0H gerechtigd de producten na ommekomst van een termijn van 4 weken nadat de producten afgenomen hadden moeten worden namens de Wederpartij te verkopen tegen een door H0H te bepalen redelijke prijs. H0H is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar vorderingen op de Wederpartij, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
9 H0H heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
10 H0H is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
11 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan H0H de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
12 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigde de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. H0H zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
13 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is H0H gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen H0H bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van H0H op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan H0H een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
14 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens H0H gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen alle kosten) aan de zijde van H0H daardoor direct of indirect ontstaan.
15 Indien H0H met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is H0H niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
16 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij H0H alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op H0H rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1 H0H behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien Wederpartij niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met H0H is nagekomen.
2 H0H is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
• de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• na het sluiten van de overeenkomst H0H ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
• de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van H0H kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is H0H gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is H0H gerechtigd de overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Wederpartij, de Wederpartij in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Wederpartij surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Wederpartij haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
4 Voorts is H0H bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van H0H kan worden gevergd.
5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van H0H op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien H0H de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6 Indien H0H tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is H0H gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8 Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is H0H gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door H0H, zal H0H in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor H0H extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij H0H anders aangeeft.
10 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het H0H vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van H0H op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
11 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
12 Voor zover de Wederpartij een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin H0H toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

Artikel 5 Overmacht

1 H0H heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden, die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.
2 Onder omstandigheden die niet door H0H te verwachten zijn en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere, doch niet beperkt tot, verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van H0H niet of niet tijdig voldoen aan hun 
verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, defecten aan machines, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
3 H0H is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien zij ten gevolge van een omstandigheid zoals bedoeld in lid 1van dit artikel verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien H0H haar verplichtingen ten gevolge van een omstandigheid zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel voor een termijn langer dan 3 maanden heeft opgeschort is de Wederpartij gerechtigd om de overeenkomst voor het deel waarvan de nakoming is opgeschort te ontbinden.
4 Voor schade door ontbinding of opschorting op basis van dit artikel, is H0H indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
5 Voor zoveel H0H ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is H0H gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Prijzen, betaling en incassokosten

1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van H0H in euro’s, exclusief b.t.w., exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
2 Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door H0H worden doorberekend aan Wederpartij als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
3 Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst een wijziging in de valuta- of wisselkoers optreedt, is H0H gerechtigd een voor haar nadelige koerswijziging aan Wederpartij door te berekenen.
4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door H0H aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door H0H aangegeven. H0H is gerechtigd om periodiek te factureren.
5 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van twaalf (12) procent op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties (6:119a BW) hoger is, in welk geval deze wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6 H0H heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7 H0H kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. H0H kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
8 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan H0H verschuldigde.
9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
10 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle de door H0H (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Wederpartij. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
11 Al hetgeen Wederpartij aan H0H verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden. Indien het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van Wederpartij is uitgesproken, de Wederpartij surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van Wederpartij wordt gelegd, wanneer Wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, Wederpartij (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
12 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Wederpartij verplicht op verzoek van H0H een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Wederpartij niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. H0H heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Wederpartij te verhalen.
13 Bij bestellingen tot € 29,95,- worden rembours- en frankeerkosten in rekening gebracht.
De inkoopprijzen zijn exclusief 9 en 21% BTW. De geadviseerde consumentenprijzen zijn inclusief 9 en 21% BTW.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1 H0H behoudt zich de eigendom voor op alle geleverde en nog te leveren zaken tot het moment dat de Wederpartij al hetgeen hij uit bestaande en toekomstige verbintenissen aan H0H verschuldigd is, heeft voldaan, inclusief de verplichting tot vergoeding van rente en overige (incasso)kosten, eventueel verschuldigde schadevergoedingen en vergoedingen voor geleverde diensten.
2 Voor het geval vast dient komen te staan welke producten onder het vorenbedoelde eigendomsvoorbehoud vallen is de door H0H gehouden administratie voor de bepaling van de omvang van het eigendomsvoorbehoud tussen partijen bindend.
3De Wederpartij is gehouden alle door H0H geleverde zaken separaat te bewaren.
4 Alle producten van de soort die door H0H aan Wederpartij is geleverd worden door partijen geacht te zijn geleverd enkel door H0H.
5 Door H0H geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
6 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van H0H veilig te stellen.
7 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om H0H daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
8 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan H0H ter inzage te geven.
Bij een eventuele uitkering van de verzekering is H0H gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens H0H bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
9 Voor het geval H0H zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan H0H en door H0H aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van H0H zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, vrijwaring, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1 De door H0H te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden. worden, dit met inachtneming van hetgeen op de verpakking en/of bijsluiter voor dat gebruik is vermeld. H0H is niet aansprakelijk voor schade indien haar producten niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken indien zij de producten invoert in andere landen dan Nederland.
Het staat H0H te allen tijde vrij in de overeenkomst met de Wederpartij andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of te leveren diensten/uit te voeren werkzaamheden.
2 De Wederpartij vrijwaart H0H voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de producten niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland) voor zover die door of via Wederpartij of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
3 De Wederpartij vrijwaart H0H voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het gebruik van de producten voor zover die door of via Wederpartij of aan hem gelieerde ondernemingen in het desbetreffende land in het verkeer zijn gebracht.
4 De Wederpartij vrijwaart H0H voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan H0H toerekenbaar is, tenzij Hoofdstuk 6.3.3 Burgerlijk Wetboek, de productaansprakelijkheid, hierin anders voorziet.
5 Indien H0H door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden H0H zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is H0H, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van H0H die daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
6 De Wederpartij dient H0H te allen tijden te informeren omtrent (verpakkings-)eisen (inclusief informatieverplichtingen) die gelden voor verkoop in- en vervoer naar de landen waar de Wederpartij de producten ontvangt, verkoopt of voornemens is te verkopen. Deze verplichting geldt ook indien H0H in bulkverpakking levert aan de Wederpartij.
7 Indien de Wederpartij de producten voorziet van eigen verpakkingen vrijwaart zij H0H voor alle schade die H0H mocht lijden ten gevolge van de verpakking van de Wederpartij.
8 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij anders zijn overeengekomen. Indien de door H0H verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak wordt verstrekt voor dat product.
9 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag daarvan of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van H0H, de Wederpartij of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin een beroep op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar H0H geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
10 De Wederpartij dient de producten respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden/diensten voor of tijdens de aflevering/uitvoering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk 3 dagen na de aflevering van de producten/verrichte werkzaamheden/verleende diensten schriftelijk aan H0H te worden medegedeeld. Indien de Wederpartij geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de producten voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren geldt, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs, dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken. Overige gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan H0H te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat H0H in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient H0H in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
10 Indien de Wederpartij verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen H0H schriftelijk van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen.
10 Reclameren schort betalingsverplichtingen niet op. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, geven de Wederpartij noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren. Reclames geven de Wederpartij niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te verminderen.
11 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal H0H de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van H0H, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van de gebrekkige zaak.. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan H0H te retourneren en de eigendom daarover aan H0H te verschaffen, tenzij H0H anders aangeeft.
12 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van H0H daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
13 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
14 Het retourneren of ruilen van goederen kan uitsluitend plaatsvinden na (telefonisch) overleg vooraf en toestemming en ziet enkel en alleen op producten die door Wederpartij rechtstreeks van H0H zijn betrokken.
15 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens H0H en de door H0H bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Recall

1 De Wederpartij zal geen algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door H0H geleverde producten zonder voorafgaande toestemming van H0H.
2 Op verzoek van H0H zal de Wederpartij een algehele- of gedeeltelijke terugroeping (recall) initiëren van door H0H geleverde producten. H0H zal in dat geval de, hiermee samenhangende, in redelijkheid gemaakte, kosten van de Wederpartij vergoeden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van H0H is H0H nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Wederpartij als bij derden. Tevens is H0H niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door H0H in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevend personeel of ingeschakelde derden.
2 De aansprakelijkheid van H0H is in alle gevallen in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert, maar zal in geval van aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering het bedrag tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft te boven gaan.
3 H0H is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van H0H aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan H0H toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
4 H0H is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand, letselschade en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
5 De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op de garanties als bedoeld in art. 8.

Artikel 11 Risico-overgang

1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van producten gaat over op de Wederpartij op het moment waarop de zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 12 Administratie

1 De Wederpartij dient te allen tijde een juiste administratie te voeren van alle door H0H geleverde producten waarbij in ieder geval per zending wordt bijgehouden aan wie de producten zijn verkocht. Indien de gegevens, naar het oordeel van H0H, kunnen bijdragen in een eventuele gerechtelijke procedure tussen H0H en Wederpartij zal de Wederpartij deze gegevens op eerste verzoek van H0H overleggen.

Artikel 13. Opslag en houdbaarheidsdata

1 De Wederpartij zal te allen tijde eventuele instructies van H0H met betrekking tot opslag van de door H0H geleverde producten opvolgen.
2 De Wederpartij zal in geen geval door H0H geleverde producten verkopen of vervreemden indien de houdbaarheidsdatum ervan reeds verstreken is.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

1 H0H behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder, echter niet limitatief, de merkenrechten alsmede de daaraan verbonden goodwill, de auteursrechten verbonden aan en samenhangend met de producten, waaronder de rechten op de etiketten, de receptuur en samenstelling en (reclame)uitingen. H0H heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
2 Home of Health BV en Health of Nature BV zijn gedeponeerde handels- en beeldmerken van H0H.
3 Wederpartij garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door Wederpartij aan H0H verstrekte (verpakkings)materialen vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. Wederpartij vrijwaart H0H voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
4 Indien Wederpartij opmerkt dat de producten van H0H inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan H0H toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de Wederpartij H0H daarvan direct op de hoogte te stellen.
5 Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan H0H toebehorend recht van intellectuele eigendom is Wederpartij gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde H0H in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.
6 De Wederpartij is niet bevoegd wijzigingen aan te brengen aan verpakkingen van H0H.
7 Wederpartij is niet gerechtigd de producten van H0H te herverpakken, tenzij zij in bulkverpakking door H0H aan Wederpartij worden geleverd en schriftelijk overeengekomen is dat de producten door de Wederpartij mogen worden (her)verpakt in een verpakking van de Wederpartij. De Wederpartij dient, voor al haar onder private label verkochte en nog te verkopen producten, te allen tijde door middel van de betreffende batch nummers aan te kunnen tonen uit welke zending van H0H deze afkomstig zijn en dit op eerste verzoek van H0H aan haar kenbaar te maken.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij H0H partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Wederpartij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2 De rechtbank Overijssel, locatie Zwolle is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij daarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken.
3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Deventer onder nummer .
2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is is telkens de laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden van toepassing.
3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Ingeschreven Handelsregister onder nr. . Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK. te Deventer. Voorgaande versies zijn door deponering komen te vervallen.

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.